Privacy Policy

 

Aures verbindt er zich toe de Wetgeving inzake rechten van de Sollicitant na te leven. Aures verbindt zich verder toe de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens strikt na te leven. Bovendien verklaart Aures verder ook de deontologische code voor bureaus voor private arbeidsbemiddeling strikt na te leven en alle verkregen informatie confidentieel te behandelen, zowel tijdens als na de opdracht.

E-mail: info@demolink.org